Rodáci! Jsme tady doma.

Logo Rodáci

Budeme podporovat ještě více kulturu, školství i další rozvoj infrastruktury.


O nás...

Poděkování

Vážení spoluobčané,
dovolte abychom Vám poděkovali za podporu a důvěru vyjádřenou ve volbách, jejichž výsledek je pro nás zavazujícím a velmi povzbuzujícím zároveň. Doufáme, že se s Vámi budeme moci při nejrůznějších příležitostech vídat častěji a budeme tak moci v nadcházejícím čtyřletém období zlepšovat nejen podmínky pro život v obci, ale také utužovat přátelské, sousedské vztahy. Těšíme se z toho, že můžeme takto bezprostředně komunikovat s Vámi občany a dohromady tak obec posunout zase o něco dál, ať si můžeme všichni s hrdostí a spokojeností říci:
„Tady jsme doma...“ Děkujeme!

Rodáci - sdružení nezávislých kandidátů

Mnohé z našich tváří již znáte, chceme pokračovat dál ve snaze dělat naši obec lepší tak, jak jsme na tom pracovali doposud, dokonce aniž by někteří z nás byli zvolenými zastupiteli. Nové tváře patří těm, kteří se do této práce teprve chtějí zapojit. Příležitost k tomu, pracovat pro obec prostřednictvím zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018, nám můžete dát právě Vy. Ostatně důkazy naší snahy a činnosti jste mohli během krátkého uplynulého období vnímat všude kolem sebe.

Zpravodaj


Náš program

S jakými cíli jdeme do voleb

Chceme prosperující obec, dosáhnout toho můžeme pouze tak, že se nebudeme bát čerpání peněz z dotací z EU, budeme se snažit dosáhnout na různé, pro naši obec potřebné projekty, přitom ale je pro nás důležité obec vést hospodárně a udržet si vyrovnaný rozpočet. Naším přáním je vytvářet příjemné prostředí pro občany, kteří tam už zde žijí a současně lákat nové, potencionální občany. Spatřujeme, že je rovněž nutné podporovat a připomínat si tradice a oslavy, které k naší obci patří: dětský den, obecní zabíjačka, rozloučení s létem, vítání občánků, Silvestrovské posezení s ohňostrojem, Tarahunský pohár, Poličenský kros a nalézat i zapomenuté tradice: koštování slivovice, nejlepší sekáč v obci Poličná (kosení trávy pomocí srpu a kosy). Jsme přesvědčení, že vyznávání a předávání hodnot nejen našich předků a společná aktivita k uskutečnění akcí, je skvělou prevencí pro naše děti, ale přispívá i k přátelské atmosféře a soudržnosti v naší obci. Záleží nám na Vás. Považujeme za významné držet se starých, zato pevných kořenů naší obce Poličná a ve spolupráci s Vámi ji napomoci k jejímu rozkvětu a růstu, neboť tady jsme doma.

Kultura

- budeme se starat, aby po celý rok jste byli srdečně zváni na různé odborné přednášky či školení
- vyřešení kulturního domu v Poličné
- vybudování parku u zastávky Poličná střed (mini dětské hřiště s posezením pro maminky, své zázemí by si tam našli nejen mladiství a dospělí, ale i starší lidé, to vše zpřístupněno bez poplatků, s přísným dodržováním klidu a pořádku)
- udržování tradic a oslav: dětský den, obecní zabíjačka, rozloučení s létem, vítání občánků, Silvestrovské posezení s ohňostrojem, Tarahunský pohár, Poličenský kros (nové: košt slivovice a Poličenský sekáč)
- podporovat nadále místní spolky a jejich akce.

Plánované investice

- dokončení projektu čistá Bečva II
- opravy komunikací v obci Poličná
- revize mostů
- opravy dešťové kanalizace v celé obci
- řešení odpadní vody v okolí pod Kapličkou (část obce – Kotlina)
- oprava obecního úřadu Poličná (zateplení, renovace, bezbariérový přístup do místnosti úřadu)
- rozšíření parkoviště u obecního úřadu v Poličné
- vybudování cyklostezky mezi obcemi Poličná – Branky
- zajištění ekonomicky výhodné dopravy do Valašského Meziříčí
- vytvoření prostoru pro nové domy
- vykoupení drážního domku a jeho renovace, a s tím v souvislosti dlouho očekávaná oprava tamější komunikace a výstavba nového chodníku
- také máme v plánu pracovat na protipovodňové ochraně obce Poličná.

Propagace obce

- aktivní účast v meziobecní spolupráci: Svaz měst a obcí, Mikroregion Valašsko-Meziříčskokelečsko, Místní akční skupina Kelečsko-lešensko-starojicko
- aktualizace a pokračování chodu webových stránek obce Poličná
- propagace obce Poličná na sociální síti Facebook
- dokončení jednání o oficiálním znaku obce Poličná, jeho posvěcení a slavnostní přijetí občany obce.


Aby tady znělo:

"Mám rád svou Poličnou!"


Krátké ohlédnutí o dění v obci od osamostatnění dosud…

ÚSPĚŠNÝ START OBCE

Úřad byl vytvořen v provizorních podmínkách, ale vše jsme obstojně zvládli a nebylo toho málo: mnoho nutných administrativních úkonů k zajištění funkčnosti veškerých služeb, úspěšné také dopadlo uzavření majetkoprávního vyrovnání, dále z rozjezdu chodu obce – údržba veřejného prostranství, pořízení strojů, automobilů, zpracování vyhlášek, strategického plánu, krizového plánu a dalších důležitých dokumentů, také podpora rozvoje obce – prodej pozemků k bydlení, zahájení narovnání majetkoprávní vztahů – výkupy pozemků pod komunikacemi… a mnoho dalšího.

ZACHOVÁNÍ ZŠ A MŠ A JEJICH ROZVOJ

Přístavba MŠ, zateplení stávající budovy MŠ, vybudování nového přírodního dětského hřiště, rekonstrukce WC, cvičné kuchyňky, nové výdejní okénka v jídelně, rozšíření parkovacího stání a další úpravy. A to vše se podařilo i díky zintenzivnění komunikace s vedením školy (účast vedení obec na radě rodičů i jiných akcích ZŠ).

KOMUNIKACE S OBČANY, PREZENTACE OBCE

Vytvoření webových stránek a přiblížení se občanům online, zde patří velké poděkování panu Karlu Malúškovi ml. a staršímu; vedení kroniky obce Poličná – Karel Malúšek st., neustálá starost o včasnou a přesnou informovanost občanů o prostřednictvím webu, vývěsek v obci, rozhlasu a také pravidelně vydávaných Poličenských listů, velmi častý pohyb v terénu a snaha přímé komunikace s Vámi - občany.
SPOLUPRÁCE S JINÝMI OBCEMI

Zapojení obce do meziobecní spolupráce: Svaz měst a obcí, Mikroregion Valašsko-Meziříčskokelečsko, Místní akční skupina Kelečsko-lešensko-starojicko.

ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTŮ

Čistá řeka Bečva II, zpracování projektové dokumentace a získání dotační prostředků na: dětské hřiště, kompostéry, zateplení OÚ, preventivní opatření v lesích, rekonstrukce Kalvárie, protipovodňová opatření – rozhlas, digi plán, čistící vůz, pořízení projektové dokumentace na chodník nad přejezdem (dále příprava výkupu drážního domku, příprava projektu rozšíření parkoviště u OÚ, projekt plynofikace OÚ).

PODPORA KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCI

Grantový systém podpory činnosti spolků i jednotlivců, a to finanční podporou od obce, realizace obecních oslav: Silvestr, Loučení s létem, obecní zabíjačka, přednášky realizované pod záštitou obecní knihovny, setkání seniorů, vyzdvihnout chceme aktivní účast kandidátů a zastupitelů z řad Rodáků na těchto akcích – nás jste mohli potkat všude, zároveň nelze opomenout ani práci dalších dobrovolníků a jejich podíl na podařených akcích.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A PREVENCE BEZPEČNOSTI

Velkou změnou pro naši obec je starost o zeleň, její údržba a výsadba nových stromků a květin, odstranění přestárlých křovin, nátěry zábradlí, obnova zastávek, dále nové informační vývěsky, smuteční vývěska, zvelebili jsme obec o nové lavičky a odpočívadla, realizovala se opěrná zídka na Štěpnici, přístřešek na kontejnery, obnovila se lávka pro pěší u myslivecké chaty, rekonstrukcí prošel Ježův most, zajistili jsme kontejnery na textil a tašky na třídění odpadu, proběhla obnova dopravního značení, nově pořízeny byly radary na měření rychlosti a retardéry u ZŠ, opravy byly místní komunikace, byla realizována pěšina podél hl. komunikace, úpravy u pomníků, volejbalové a tréninkové fotbalové hřiště, započata byla oprava a výměna veřejného osvětlení.

TAKTO BY SE DALO V NĚKOLIKA MÁLO BODECH NASTÍNIT, CO SE ZA TAK KRÁTKÉ OBDOBÍ PODAŘILO V OBCI REALIZOVAT. Tyto a mnohé další změny byly možné i díky Vám, kteří jste nám v minulých volbách vyjádřili svou důvěru, podpořili nás a také byli vůči svému okolí všímaví a komunikovali s námi. I díky Vašemu hlasu budeme moci pokračovat dál.


Seznamte se s našimi kandidáty

1. Vladimír Místecký

starosta

2. Josef Dorčák, DiS.

hasič

3. Pavla Horáková

důchodce

4. Hana Milotová

zdravotní sestra

5. Radek   Pivko

hasič

6. Michal Nekola

OSVČ

7. Michal Hadaš

informatik

8. Rostislav Šťastný

důchodce

9. Mgr.Alena Malúšková

učitelka

10. Libuše Dopiráková

OSVČ

11. Miroslav Dufka

elektromechanik

12. Jiří Vlček

důchodce

13. Petr Drda

OSVČ

14. Radomír Capil

dispečer

15. Ing. Eduard Šebánek

bezpečnostní technik